Land van Reyen is een lokale afdeling van Natuurpunt waarin Mortsel, Lint, Boechout & Vremde resorteren. Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen met meer dan 100.000 leden. Onze afdeling telde in 2001 toch al 1.900 leden.

De belangrijkste natuurgebieden in die 3 gemeenten zijn respectievelijk:Klein-Zwitserland,de Vlinderweide en de Molenbeekvallei.
Daar werken onze vrijwilligers regelmatig om de biodiversiteit te verhogen, het gebied bereikbaar te houden voor natuurliefhebbers, wandelaars, ...

Wij heten je graag welkom op onze activiteiten en hopen je te ontmoeten in het groen dat ons rest.

 

Op basis van de actuele toestand zijn er naar beheer toe 4 zones voorzien:

  • Bosstruweel
  • Hakhout
  • Ruigte

Bekijk een plan in dit PDF-document

Hooiland

Zoals voorzien in het GNOP is het beheer van deze zones gericht op het behoud en de versterking van de bestaande natuurwaarden en structuurdiversiteit.
Tegelijkertijd worden de mogelijkheden inzake (passieve) recreatie ontwikkeld. Het betreft hier de fiets-en wandelpaden, enkele open plaatsen met zitbanken en/of informatieborden, vernieuwde of bijkomende toegangsmogelijkheden.

Bos-struweel

In principe wordt hier geen actief beheer vooropgesteld en wordt de voorkeur gegeven aan spontane processen en ontwikkeling. Op plaatsen waar Robinia en andere exoten de streekeigen boomsoorten verdringen, zal meer ruimte en licht voor deze bomen worden gecreëerd door selectief kappen van de Robinia en andere exoten. Doel is meer diversiteit en natuurwaarde in het bos-struweel brengen. Het dood hout blijft ter plaatse en zal o.m. gebruikt worden om ongewenste paden en doorgangen af te sluiten.
Indien nodig zullen op welbepaalde plaatsen enkele streekeigen bomen of struiken, aangepast aan de standplaats, worden aangepland om de soortendiversiteit te verhogen.
Hakhout:
Langs de nog in gebruik zijnde spoorlijn naar Lier en langs de woningen aan de Ridder van Ranstlei wordt hakhoutbeheer voorzien. Langs bestaande spoorwegen is dit soort beheer een must  (wetgeving en op vraag van de NMBS), langs de Ridder van Ranstlei zijn in het verleden al regelmatig problemen geweest met (grote) bomen die in de tuinen vallen.
Ruigte:
Om algehele verbossing te voorkomen en een maximale soortendiversiteit te behouden, zal op de bestaande open ruimten een cyclisch hooibeheer worden toegepast waarbij verschillende zones worden afgebakend waar jaarlijks afwisselend, maar per zone éénmaal per 3 jaar, in het najaar, gehooid wordt met afvoer van het maaisel.  

Hooiland:

Deze open ruimten zullen tweemaal per jaar (in juni en september) gemaaid worden met afvoer van het maaisel. In de onmiddellijke omgeving van de wandel- en fietspaden zal frequenter gemaaid worden om de doorgang vrij te houden.Voor wat betreft Klein Zwitserland verwijzen wij naar het beheersplan van Natuurpunt

Verhouding beheer – uitgangspunten harmonisch parkbeheer

Voornoemde beheersmaatregelen stemmen volgens ons overeen met de uitgangspunten van het harmonisch parkbeheer. Wij verwijzen naar de reeds ingediende teksten en meer in het bijzonder naar het feit dat het beheer gericht is op:

  • Het behouden en vergroten van de soortendiversiteit
  • Het realiseren van een hoge structuurdiversiteit , vertrekkend vanuit de reeds bestaande structuren
  • Het realiseren van een aantrekkelijk en gevarieerd park
  • Het ondersteunen van spontane processen en het  streven naar stabiele levensgemeenschappen

De aanleg van degelijke wandel- en fietspaden en de verbetering van de toegangsmogelijkheden zullen de maatschappelijke waarde van dit gebied veel beter tot uiting laten komen

Afstemmen van gebruik op beheer

Op de berm is enkel plaats voor zachte recreatie als wandelen, fietsen en verpozen (open ruimte met zitbanken). Dit zijn de hoofdfuncties voor de berm. Voor de berm vormen een loopweide voor honden en een plaats voor speeltoestellen mogelijke plaatselijke nevenfuncties.
Voor Klein Zwitserland is de reservaatfunctie de hoofdfunctie.
Enkel op het recreatiegebied ten westen van de Krijgsbaan is plaats voor actieve recreatie, in combinatie met zachte recreatie en de reservaatfunctie aan de andere zijde van het wandel- en fietspad.
De zones met beheer als bos-struweel, ruigte en hakhout zijn niet toegankelijk voor het publiek, behalve op de daartoe voorziene wandel- en fietspaden. Waar nodig zullen met dood hout e.d. de nodige afscheidingen worden gemaakt.
De zones met hooilandbeheer en de zones in de onmiddellijke omgeving van de wandel- en fietspaden zijn vrij toegankelijk voor het publiek.

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.