Wat vooraf ging

N.a.v. de Lange Wapper farce maakt de Vlaamse Regering in 2010 een drastisch mobiliteitsplan voor de regio Antwerpen. In dit Masterplan 2020 duikt plots de R11bis en de verbindingsweg N10-R11 op.
Doel van dit Masterplan: de verkeerscongestie in de regio Antwerpen bestrijden, de verkeersveiligheid bevorderen én de leefbaarheid voor omwonende verbeteren.

Plannen voor onze regio

• De vertunneling van R11 tussen aansluitingen E19 en E313, over de ganse lengte van 8,5 km, om de Antwerpse Ring te ontlasten.
• De verbindingsweg N10-R11 in Mortsel in strakke bundeling met de spoorlijn, MET een megaverkeerswisselaar ter hoogte van sportlandschap Cantincrode.
De tunnel wordt gerealiseerd door de cut & cover methode toepassen. Zo wordt dwars door Klein-Zwitserland (breedte 35 à 50 m) een sleuf gegraven en wordt ‘De Berm’ volledig afgegraven.
Door de nieuwe verbindingsweg, samen met de verkeerswisselaar, wordt het open landschap Gasthuishoeven (de Koude Beekvallei, dus) doorsneden en vernield.


Luidkeels protest

Na infosessies, klankbordgroepen en gemeentelijke begeleidingscommissies, georganiseerd door provinciegouverneur Cathy Berx, volgt er massaal protest in de Zuidoostrand. Niet in het minst door Natuurpunt. De kritiek is hard en gegrond. Deze plannen zijn eenzijdig en simplistisch. Er wordt totaal geen rekening gehouden met de leefbaarheid van de omwonenden. De laatste stukjes natuur- en recreatiegebied (voor o.m. jeugdverenigingen) in de Zuid-oostrand worden vernietigd. Door het aantrekken van bijkomend verkeer zal de luchtkwaliteit verder verslechteren onder meer door toename van fijn stof. De geluidsoverlast zal toenemen. De plannen bieden geen oplossing voor het sluipverkeer in de Zuidoostrand en de complete verkeerscongestie in de regio Antwerpen. Dit wordt dweilen met de kraan open. De stad Mortsel ondersteunt ons protest met een motie aan de Vlaamse overheid (december 2011).
In het voorjaar 2012 presenteert Infrabel in Boechout op haar beurt plannen rond de tweede spoorontsluiting van de Haven van Antwerpen. Ook hier worden Mortsel en Boechout door één van de mogelijke tracés geviseerd. Een nieuwe spoorlijn onder de R11 van rotonde Wommelgem tot sportvelden Cantincrode in Mortsel en vanaf Mortsel-Boechout-Lier vier sporen in een open sleuf.
Vele mensen en verenigingen voeren actie: Natuurpunt Land van Reyen en Natuurpunt Zuidrand, Forum R11Mis, vele Mortselse jeugdverenigingen (Scouts, Chiro, KSA,...), Actiecomité Boechout Ontspoord,...
Op zondag 15 april 2012 organiseren alle Mortselse jeugdverenigingen, het Forum R11Mis en Natuurpunt gezamenlijk de manifestatie ‘Red de Berm Bis’ en ‘Leefbaarheid Op de Tocht’. 1300 mensen nemen deel. De actie krijgt grote mediabelangstelling en geeft ons een boost om verder te gaan met ons protest.


Gevolgen en stand van zaken

De Vlaamse regering ziet af van de aanvankelijke timing rond het Masterplan en de R11bis.
Het streefbeeld moet verder worden uitgewerkt.
Dat betekent volgens de heer Polen (hoofdprojectleider) dat er voldoende bewijs moet worden geleverd dat de R11/R11bis het sluipverkeer in de zuidoostrand zal verminderen. Dat vergt bijkomende studie met instrumenten die op dat ogenblik nog niet ter beschikking waren bij het Vlaams Verkeerscentrum. Er was ook veel kritiek op het feit dat de streefbeeldstudie beperkt was van de E19 in Wilrijk tot de E34/E313. Er was vraag om dat in Wilrijk nader te bekijken en de ontsluiting van Lier op te nemen in de bedenkingen over dat streefbeeld.
De R11bis plannen worden opgenomen in de overkoepelde infrastructuurprojecten Poort Oost Antwerpen.

De bouwkost zal sterk afhankelijk zijn van het project dat na het doorlopen van het plan-MER als meest wenselijk alternatief uit de bus komt.
Eén van de te onderzoeken alternatieven bij de plan-MER-studie van de Tweede Spoorontsluiting voorziet in een gecombineerde aanleg spoor/weg in het openbaar domein van de R11. Bovendien blijkt dat voor de R11bis naast een cut & covervariant ook een geboorde uitvoeringsvariant zal moeten onderzocht worden. De ramingen van de bouwkost van deze projecten bedraagt: Vertunneling R11: 530 milj euro + Verbinding N10-R11: 10 milj euro = totaal: 540 miljoen euro.


Wat staat ons nog te wachten?

Voor het project A102/R11bis wordt de openbare kennisgeving gepland in het tweede kwartaal van 2013. De openbare kennisgeving is niet bedoeld om bezwaarschriften in te dienen. Dat is pas mogelijk in een latere fase. De terinzagelegging is enkel bedoeld om de burgers inspraak te geven over de inhoud en de aanpak van het MER.
Infomarkten naar bevolking toe In het najaar van 2013 kunnen de inwoners in hun stad of gemeente gedurende een maand de plannen komen inkijken en voorstellen en bedenkingen formuleren op het planmilieueffectenrapport.
Het MER bestudeert de mogelijke impact van de nieuwe wegen op mens, natuur en omgeving. Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid stelt de plannen voor de A102 en de R11bis uitgebreid aan de bevolking voor met een reizende infomarkt. Voor de Zuidoostrand vindt dit plaats in Mortsel op vrijdag 20 september 2013.

Timing - Start en einde der werken vertunneling van E19 tot E34/E313 = R11bis
• januari 2013: opmaak GRUP, in combinatie met opmaak plan-MER
• tegen half 2015 *: project-MER
• tegen eind 2015 – begin 2016 *: stedenbouwkundige vergunning
• ten vroegste begin 2016 *: onteigeningen
• medio 2017 *: start der werken
(* snelst haalbare termijnen)


Niet met ons: ¡ No pasarán!

Dit dossier wordt, zoals verwacht, een langlopend verhaal. Het weerwerk van de bevolking, Natuurpunt, de verenigingen en de gemeentebesturen heeft zijn eerste resultaten opgeleverd.
Een gegraven tunnel wordt minder waarschijnlijk, maar de eventueel te boren tunnelvariant zal de kostprijs aanzienlijk opdrijven. Er zal voldoende bewijs moeten worden geleverd dat de R11/R11bis het sluipverkeer in de zuidoostrand zal verminderen.
Daarnaast wordt vooralsnog geen antwoord geboden op de andere bezwaren rond leefbaarheid,
milieu en open ruimte. Alleszins roepen we onze leden en sympathisanten op om waakzaam te blijven en de inspanningen verder zetten. De plannen hebben geen lokaal draagvlak, lossen de verkeersproblemen niet op en creëren er vooral veel nieuwe!


Wat stellen wij dan wel voor?

De omgeving beseft nog te weinig wat de lokale gevolgen zijn van al die plannen als we de Vlaamse Regering haar gang laten gaan. Alleen al voor de omgeving van Cantincrode en ons natuurgebied Klein-Zwitserland betekent dit:
• De storende luchthaven
• Het geplande bedrijventerrein van 29ha
• Een megaverkeerswisselaar pal naast Cantincrode
• De verbindingsweg R11-N10 die de Koude Beekvallei kapot maakt
• De R11bis tunnel die de Berm en ons Natuurgebied Klein-Zwitserland definitief vernietigt

Wij zien het anders met deze constructieve voorstellen:
• Behoud van de natuur en open ruimte in de Koude Beekvallei door een degelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
• Sluiting van de luchthaven van Deurne en een groot nieuw park voor iedereen op het luchthaventerrein
Zo zal het evenwicht tussen infrastructuur die de leefbaarheid aantast en voorzieningen die de leefbaarheid ten goede komen, hersteld worden in onze regio.


Samen staan we sterk!

Daarom roepen we al onze leden en sympathisanten op om waakzaam te blijven en mee de inspanningen verder zetten. Met een grote lentepoets, in ons natuurgebied Klein-Zwitserland en op de Berm, willen Natuurpunt Land van Reyen, R11Mis, de jeugdverenigingen en Transitie Mortsel opnieuw een duidelijk signaal geven. Onze natuur dichtbij is erg waardevol, belangrijk en moet blijvend gekoesterd worden!
Daarom geven we het een grote poetsbeurt in de lente! Op zondag 28 april van 10 tot 12 uur.
Samen met alle omwonenden en iedereen uit de verre omtrek die daarbij wenst te helpen. Hang alvast de affiche (middenkatern) voor je raam, en doe mee!
Samen maken we er werk van!

 

Natuurpunt Land van Reyen

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Mis geen enkele activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws

captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je als we op het veld werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.