Beknopt overzicht van wat er in het najaar van 2011 gebeurde. Het is goed om de uitgangspunten van het MASTERPLAN 2020 even onder de loep te nemen: “Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen 2020 is opgesteld door het Vlaams Gewest met als doelstellingen:

- Het garanderen van de bereikbaarheid van stad en haven
- Het verhogen van de verkeersveiligheid
- Het herstellen van de leefbaarheid

 

“Door de evolutie op het vlak van economische ontwikkeling, stedelijke ontwikkeling en mobiliteit dient een globale aanpak voor de Antwerpse regio rekening te houden met verkeersstromen en maatregelen over een groter gebied en met meer aandacht voor leefbaarheid.” “Een globale aanpak voor de Antwerpse regio met duurzame oplossingen voor de toekomst vragen een balans tussen sociale en ruimtelijke kwaliteit in de stad zelf (wonen, recreatie, werken en stedelijke voorzieningen), economische stabiliteit binnen de regio (bereikbaarheid, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt) en ecologische waarden in het algemeen (natuur, landschap en milieu). Het mag duidelijk zijn dat het opzet van het Masterplan 2020 “ruimte” biedt aan bijna alle elementen die voor Natuurpunt van essentieel belang zijn: de leefbaarheid, natuur, landschap, milieu en ecologische waarden. Maar voor ons is ook de natuurbeleving in eigen buurt van niet te onderschatten waarde. Binnen dit kader wil Natuurpunt maximaal haar rol spelen en zullen we onze inbreng zeker doen.

Iedereen is in gang geschoten!

In het najaar van 2011 verwoordde Natuurpunt haar bekommernis in adviesraden Gecoro’s (Gemeentelijke Commissies Ruimtelijke Ordening) en milieuraden. Zo o.m. in het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan (GRS) van Mortsel zijn 4 gebieden geselecteerd voor groene ontwikkeling: het Fort 4, de vroegere spoorwegberm(en), natuurgebied Klein-Zwitserland en het open landschap aan Cantincrode (‘groene vinger’ tussen Fort 3 – Sportlandschap - Koude Beek). 3 van deze 4 groene zones komen in het gedrang door R11-bis. Ons inziens mogen de voorliggende plannen – noch alternatieve voorstellen – geen extra beslag leggen op natuur en open ruimte. Op aandringen van Natuurpunt werd door mevrouw de gouverneur Cathy Berx (zij coördineert o.m. de klankbordgroep) eerst het advies van het INBO (Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) ingewonnen over de natuurwaarde van de vroegere spoorwegberm in Mortsel en Wilrijk. En bijkomend ook over Klein-Zwitserland:


Advies van INBO over De Berm - dd. 15 oktober 2011

- Uit het onderzoek blijken reële natuurwaarden aanwezig op de berm.
- ‘Biologisch Waardevol’: o.m. groot belang van corridor voor vleermuizenmigratie langsheen de Fortengordel.
- Belangrijke fauna: dagvlinders, broedvogels, amfibieën, reptielen, ...
- Niet zeker of die na aanleg kan behouden blijven?


Advies van INBO over Klein-Zwitserland - dd. 8 november 2011

O.m. zou de “cut en cover”- methode het einde betekenen voor de hazelworm en de alpenwatersalamander.

“Uit de toelichting blijkt dat er belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn en het gebied deel uitmaakt van een biologisch waardevol lint langs de zuidrand van Antwerpen. De biologische waarderingskaart geeft het volledige gebied als ‘biologisch waardevol’ aan. Het gebied is rijk aan plantensoorten, waarvan er 5 vermeld staan op de rode lijst. Bij de fauna verdient vooral de aanwezigheid van de hazelwormpopulatie en de mogelijke betekenis voor vleermuizen de nodige aandacht. Voor het bepalen van de reikwijdte van deze natuurwaarden dienen een aantal kennislacunes opgelost te worden.” Verschillende potentieel getroffen woonbuurten hebben inmiddels actiecomités opgestart. Zij willen hun bekommernis uiten en actief deelnemen aan de inspraakmomenten. Natuurpunt blijft verder nauw met hen samenwerken. De gemeenten van de zuidoostrand (Mortsel, Boechout, Borsbeek, Wilrijk, …) beraden zich over hun advies. Op gemeentelijk bestuurlijk niveau groeit stilaan een ruim draagvlak voor de waarde en het behoud van de vroegere spoorwegberm(en) en het natuurgebied Klein-Zwitserland. Het vrijwaren van het open landschap van Cantincrode en de Koude Beekvallei tegen de aanslag door de verbindingsweg N10-R11, staat momenteel ter discussie.


Toekomst?

De vierde en laatste klankbordgroep vond plaats op maandag 28 november 2011. Deze sluit door het vastleggen van de streefbeeldstudie-R11bis de eerste planningsfase af. Zij brengt de meest accurate informatie tot ver in het volgend jaar (2012). Hou best de website: www.landvanreyen.eu in het oog voor de afloop hiervan. Voorjaar 2012 volgt dan de opmaak van de plan-MER en het Milieueffectenrapport (MER). Dit wordt een cruciale fase in de verder afwikkeling van de planning. Een groep onafhankelijke deskundigen vanuit diverse disciplines zal het tot nu eenzijdig verkeerstechnische streefbeeldplan beoordeelden op leefbaarheid voor de omwonenden. Hierbij kunnen aanpassingen aan het voorliggende ontwerp worden opgelegd en/of alternatieven uitgewerkt. Zo o.m. zal men alle maatschappelijke elementen quoteren, hun waarde “in geld” bepalen. Maar hoe schat je de dagdagelijkse beleefwaarde van natuur en groen? Hoe bepaal je de kostprijs voor het langdurig herstel, van natuur die wordt vernietigd? Wie kennis heeft van en ervaring met deze procedure, gelieve ons te contacteren. Wat doet Natuurpunt verder nog? In navolging van de acties in 1978 ... roepen we verder massaal op tot actie en ondertekening van petitie Red de Berm(bis). Natuurpunt wil aantonen dat natuur belangrijk is voor de inwoners van Mortsel, m.a.w. dat er een GROOT draagvlak is voor respect en behoud van de natuur in eigen buurt:


Wij pleiten onverkort voor …
• het behoud van Klein-Zwitserland
• het behoud van de groene berm langsheen de Krijgs- en Vredebaan
• de vrijwaring van het landschap aan Cantincrode/Fort 3 en de Koude Beekvallei

De petitie loopt nog steeds verder. Er zijn al 1.500 handtekeningen opgehaald en petitielijsten worden nog steeds binnen gebracht bij bestuursleden. Je kan nu ook online onze petitie Red de Berm(bis) tekenen via de website www.landvanreyen.eu (rechts bovenaan klikken). Bovendien kan je op dezelfde website extra petitiebladen afdrukken. Hou deze petitie mee onder de aandacht en stuur a.u.b. door via internet naar vrienden en bekenden!

Tot slot:

Op zondag 15 april 2012 plannen we in samenwerking met de buurtcomités en alle geëngageerde (jeugd-)verenigingen een grote straatactie ‘Red de Berm(bis)’. Noteer deze dag alvast in uw agenda.
Meer informatie hierover volgt nog.

Tekst: Raymond Boudewijns

januari 2012

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Mis geen enkele activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws

captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je als we op het veld werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.